الگویی برای ارائه اطلاعات شرکت‌های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی- دانشگاه شیراز - شیراز- ایران

2 دکتری حسابداری- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی- دانشگاه شیراز - شیراز- ایران

چکیده

تاکنون شرکت‌های ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارش‌های یکپارچه نکرده‌اند. یکی از دلایل اصلی در عدم ارائه این گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارش‌های یکپارچه است. در نتیجه، هدف این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه است. در این پژوهش، با توجه به نظریه‌های مطرح در حوزه گزارشگری و بر اساس الگو‌های گزارشگری مالی و هم‌چنین رهنمودهای کلی ارائه شده در چارچوب بین‌المللی گزارشگری یکپارچه، الگوی گزارشگری یکپارچه استخراج و پرسش‌نامه‌ای بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و نظر خبرگان طراحی و در اختیار نمونه آماری پژوهش (از جمله مدرسان یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در رشته حسابداری، کارشناسان مالی شرکت‌ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابداران رسمی) قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری ناپارامتریک (از جمله آزمون فریدمن، نسبت، خی‌دو و U من‌ویتنی) نشان داد که اجزای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچه بدین شرح است: کلیات مبانی نظری (شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی‌های کیفی اطلاعات، قیود و محدودیت-ها)، رویکرد گزارشگری (مبتنی بر اصول و یا مبتنی بر قانون)، اجباری یا اختیاری بودن افشاء اطلاعات مندرج در گزارش، مسئول تدوین استانداردها، مسئول تهیه و ارائه گزارش، تقبل هزینه‌های گزارش، دوره گزارشگری، عناصر و ابعاد گزارش، شکل گزارش، نحوه انتشار گزارش، نوع شرکت‌ها و مسئول اعتبار‌بخشی گزارش. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می‌شود از این الگو جهت پیاده‌سازی گزارشگری یکپارچه برای افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات