مفهوم اهمیت در حسابرسی صورت‌های مالی و تأ ثیر آن بر توجه حسابرسان در فرآیند کشف تقلب مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

   در این پژوهش، مفهوم اهمیت در حسابرسی که مبنای قضاوت حسابرسان است، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی کنترلی حسابرسی مستقل (کشف کنندگی) در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر توجه حسابرسان در  فرایند کشف تقلب مدیران مورد بررسی قرار گرفته است.
   به منظور گردآوری اطلاعات، از ابزار  پرسشنامه و مشاهدۀ عینی شواهد (اسنادکاوی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی دارای رتبه سرپرست به بالا و گزارش‌های حسابرسی منتشر شده توسط سازمان مذکور طی سال‌های 1386 و 1387 بوده است. نمونه‌های مورد مطالعه شامل 82 نفر از مدیران و سرپرستان حسابرسی و تعداد 124 گزارش حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش مؤید آن است که حسابرسان برای اقلامی که از نظر کمّی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند احتمال بالاتری از گزارشگری متقلبانه در نظv می‌گیرند و زمانی حسابرسان به اقلام کم اهمیت توجه بیشتری می‌نمایند که قبلاً شواهدی حاکی از تقلب مدیران مشاهده کرده باشند. به عبارتی دیگر مفهوم اهمیت در حسابرسی صورت‌های مالی، مانع توجه حسابرسان در  فرایند کشف تقلب مدیران می‌گردد. بررسی گزارش‌های حسابرسی نیز  نشان داد که فرایند حسابرسی صورت‌های مالی حداکثر در 3/6 در صد از موارد، مؤید کشف تقلب احتمالی مدیران می‌باشد

کلیدواژه‌ها