بررسی تأثیر افشاء مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد از طریق ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موجودی‌های نقدی، بخش مهمی از دارایی‌های واحدهای تجاری را به خود اختصاص می‌دهند. مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین وجوه‌ نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر افشاء مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش دو کانال ارتباطی ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک برای تبیین نحوه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 122 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1395 به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 976 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده‌های ترکیبی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افشاء مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی به‌صورت مستقیم بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هرچه سطح افشاء مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی بالاتر باشد، ریسک ویژه شرکت پایین‌تر است و سطح نگهداشت وجه نقد پایین‌تر خواهد بود و هرچه سطح افشاء مسئولیت-های اجتماعی سازمانی بالاتر باشد، ریسک سیستماتیک شرکت پایین‌تر است و سطح نگهداشت وجه نقد بالاتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، احمد و فرمانبردار، مریم (1393). بررسی ارتباط بین مسئولیت­ اجتماعی شرکت و قیمت بازار سهام. دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت.

افشار زیدآبادی، فاطمه؛ علی نژاد ساروکلائی، مهدی و زیدآبادی نژاد، مرضیه (1394). بررسی تأثیر ویژگی­های حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد. پیشرفت­­های حسابداری دانشگاه شیراز، 7 (2)، 1-32.

توکل نیا، اسماعیل و تیرگری، مهدی (1393). اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیرخطی و سلسله مراتبی. حسابداری مدیریت، 7(3)، 35-51.

حاجیها، زهره و سرافراز، بهمن (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 4 (14)، 105-123.

حساس یگانه، یحیی؛ جعفری، علی و رسائیان، امیر (1390). عوامل تعیین­کننده سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 3 (9)، 39-66.

دارابی، رؤیا؛ وقفی، سید حسام و سلمانیان، مریم (1395). بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت­ اجتماعی با ارزش و ریسک شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 1 (2)، 193-213.

دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1392). روش شناسی پژوهش­های کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار.

ذبیحی، علی و دریاباری، آناهیتاسادات (1396). بررسی رابطه بین افشاء ابعاد مختلف مسئولیت­های اجتماعی شرکت­ها بر اساس مدل نیروانتو و ریسک سقوط سهام در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی  پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6 (21)، 61-76.

راعی، رضا و پویان فر، احمد (1393). مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت.

راعی، رضا و سعیدی، علی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، انتشارت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و  انتشارات سمت.

ستایش، محمدحسین؛ رضایی، غلامرضا و حسینی راد، سید داوود (1393). بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری، 6 (1)، 29-62.

فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و فرزادی، سعید (1395). بررسی تأثیر سازوکارهای نظارتی سهامداران نهادی بر رابطه جریان­های نقدی و تغییرات سطح نگهداشت وجه نقد شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 16 (62)، 63-78.

فروغی، داریوش؛ میرشمس شهشهانی، مرتضی و پورحسین، سمیه (1387). نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 15 (52)، 55-70.

قائمی، محمد حسین و علوی، سیدمصطفی (1391). رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد. حسابداری مدیریت، 5(1)،67-78.

قربانی، سعید و عدیلی، محسن (1391). نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی. دانش حسابداری، 3(8)، 131-149.

نمازی، محمد و ابراهیمی میمند، مهدی (1395). بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارشات سالانه شرکت­ها و عوامل مؤثر بر آن. دانش حسابداری مالی، 9(2)، 1-30.

 Acharya, V. V., Almeida, H., & Campello, M. (2013). Aggregate risk and the choice between cash and lines of credit. The Journal of Finance68(5), 2059-2116.

Afshar zeidabadi, F., Alinezhad Sarokolaee, M., Zeidabadinezhad, M. (2015). studying the effect of auditor's characteristics and managerial ownership on cash holding level. Journal of Accounting Advances , 7(2), 1-32. (In Persian) 

Ahmadpour, A., Farmanbardar, M. (2014). Investigating the relationship between company social responsibility and stock market Price. The Second National Conference on Accounting, Management and Economics, Islamic Azad University, Fooman and Shaft Branch. (In Persian)

Albuquerque, R., Durnev, A., & Koskinen, Y. (2012). Corporate social responsibility and asset pricing in industry equilibrium. Available at SSRN 1961971.

 Al-Najjar, B. (2013). The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from some emerging markets. International Business Review22(1), 77-88.

Arouri, M., & Pijourlet, G. (2017). CSR performance and the value of cash holdings: international evidence. Journal of Business Ethics140(2), 263-284.

  Bao, D., Chan, K. C., & Zhang, W. (2012). Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings. Journal of Corporate Finance18(4), 690-700.

Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to?. The Journal of Finance64(5), 1985-2021.

  Buckly, M.R., Beu, D., & Frink, D. (2001). Ethical issues in human resources systems, Human Resource Management Review, 11(C), 11-29.

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & Society38(3), 268-295.

Chen, H., Xu, Y., & Yang, J. (2012). Systematic Risk, Debt Maturity, and the Term Structure of Credit Spreads (No. w18367). National Bureau of Economic Research.

 Cheung, A. W. K. (2016). Corporate social responsibility and corporate cash holdings. Journal of Corporate Finance37(C), 412-430.

Clarkson, P. M., Fang, X., Li, Y., & Richardson, G. (2013). The relevance of environmental disclosures: Are such disclosures incrementally informative?.  Journal of Accounting and Public Policy, 32(5): 410-431.

Danaeifard, H., Alwani, S. M., Azar, A. (2013). Methodology of quantitative research in management: a comprehensive approach, Tehran, Saffar Publications. (In Persian)

Darabi, R., Vaghfi, S. H., Salmanian, M. (2017). Relationship between social responsibility reporting with company value and risk for companies registered in Tehran Stock Exchange. Iranian journal of Value & Behavioral  Accounting,1 (2),193-213. (In Persian)

 Degli Antoni, G., & Sacconi, L. (2011). Does Virtuous Circle between Social Capital and CSR Exist? A “Network of Games” Model and Some Empirical Evidence (No. 1103).

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review20(1), 65-91.

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital?. Journal of Banking & Finance35(9), 2388-2406.

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics33(1), 3-56.

Foroughi, D., Amiri, H., Farzadi, S. (2016). Investigating the effect of institutional shareholders' oversight mechanisms on the relationship between cash flows and changes in the level of cash retention of Tehran Stock Exchange companies. Auditing Knowledge, 16 (62), 63-78. (In Persian)

Foroughi, D., Mirshams Shahshahani, M., Pourhossein, S. (2008). Managements' Perceptions about Social Accounting Information Disclosures: Listed Companies in TSE. Accounting and Auditing Review, 15(52), 55-70. (In Persian)

García‐Teruel, P. J., Martínez‐Solano, P., & Sánchez‐Ballesta, J. P. (2009). Accruals quality and corporate cash holdings. Accounting & Finance49(1), 95-115.

Ghaemi, M. H., Alavi, S. M. (2012). Relationship between accounting information transparency and corporate cash holdings. Management Accounting, 5(1), 67-78. (In Persian)

Ghorbani, S., Adili, M. (2012). Firm value, cash holdings and information asymmetry.Journal of Accounting Knowledge , 3(8), 131-149. (In Persian)

     Greening, D. W., Turban, D. B. (2000). Corporate social performance as a competitive advantage in attracting a quality workforce. Business of Social, 39(3), 254–280.

Hajiha, Z., Sarfaraz, B. (2015). The Relation between corporate social responsibility and cost of equity capital of firms listed in Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 4(2), 105-123. (In Persian)

Harford, J., Klasa, S., & Maxwell, W. F. (2014). Refinancing risk and cash holdings. The Journal of Finance69(3), 975-1012.

Hasas Yeganeh, Y., Jafari, A., Rasaeian, A. (2011). Factors determining the level of cash retention in the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting, 3 (9), 39-66. (In Persian)

Hassan, N. (2010). Corporate Social Responsibility Disclosure: An Examination of Framework of Determinants and Consequences (Doctoral dissertation, Durham University).

Kim, Y., Li, H., & Li, S. (2014). Corporate social responsibility and stock price crash risk. Journal of Banking & Finance43, 1-13.

Larckar, D. F., and Rusticus, T. O. (2010). On the use of instrumental variables in accounting research. Journal of Accounting Research, 38(supplement): 91-124.

Louise, Y, L., Greg Shailer & Yangxin, Y. (2017). Corporate social responsibility disclosure and the value of cash holding. Accounting Review, 26(4), 729-753.

Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2009). The debate over doing good: Corporate social performance, strategic marketing levers, and firm-idiosyncratic risk. Journal of Marketing73(6), 198-213.

Malik, M. (2015). Value-enhancing capabilities of CSR: A brief review of contemporary   literature. Journal of Business Ethics, 127(2): 419-438.

McGuire, J., Dow, S., Argheyd, K. (2003). CEO incentives and corporate social performance. Journal of  Business Ethics, 45 (4), 341–359.

Namazi, M. & Namazi, N. R. (2016). Conseptual Analysis of Moderator and Mediator Variables in Business Research. Proceida Economics and Finance, 36, 540-554.

Namazi, M., Ebrahimi Meymand., M. (2016). Studying the disclosure of risk and influencial factors on this disclosure. Journal of Financial Accounting Knowledge, 3(2), 1-29. (In Persian)

Namazi, M., Moghimi, F. (2018). Effects of innovations and moderating role of corporate social responsibility on the financial performance of the firms listed on the tehran stock exchange in different industries. Accounting and Auditing Review, 25(2), 289-310.(In Persian)

Nazari, J. A., Hrazdil, K., & Mahmoudian, F. (2017). Assessing social and environmental performance through narrative complexity in CSR reports. Journal of Contemporary Accounting & Economics13(2), 166-178.

Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization Studies24(3), 403-441.

Ozkan Aydin, Ozkan Nislihan. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking & Finance, 28, 2103-2134.

Paek, S., Xiao, Q., Lee, S., & Song, H. (2013). Does managerial ownership affect different corporate social responsibility dimensions? An empirical examination of US publicly traded hospitality firms. International Journal of Hospitality Management34, 423-433.

Palazzo, B. (2012). Cash holdings, risk, and expected returns. Journal of Financial Economics104(1), 162-185.

Raei, R., Pouyanfar, A. (2014). Advanced Investment Management, Tehran, Samat Publications. (In Persian)

Raei, R., Saeedi, A. (2004). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management, Tehran, Tehran University School of Management Publishing and Samat Publications. (In Persian)

Russo, A., & Perrini, F. (2010). Investigating stakeholder theory and social capital: CSR in large firms and SMEs. Journal of Business Ethics91(2), 207-221.

Serafeim, G., Ioannou, I., & Cheng, B. (2011). Corporate Social Responsibility and Access to Finance. Strategic Management Journal, 35, 1-23.

Setayesh, M., Rezaei, G., Hosseini Rad, D. (2013). Extended abstract the role of ownership structure in the inventory and cash management practices in the companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of accounting advances, 6(1), 29-62. (In Persian)

Tavakolnia, I., Tirgari, M. (2014). Financial leverage, cash holdings and firm value in the companies listed in tehran stock exchange: investigating non-linear and hierarchical relationships. Management Accounting,7(3), 35-51. (In Persian)

Wang, H., Tong, L., Takeuchi, R., & George, G. (2016). Corporate social responsibility: An overview and new research directions: Thematic Issue on Corporate Social Responsibility.

Zabihi, A., Daryabari, A. (2017). Relationship between different dimensions of corporate social responsibility based on the model Nirwanto and stock price crash risk in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(21), 61-76. (In Persian)

Zhang, J. (2011). The Relationship Between Working Capital Management And The Corporate Cash Holdings. University of Eastern Finland, Faculty of