تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه اقتصاد

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف تحقیق بررسی تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی است. به همین منظور از دو معیار اقلام تعهدی جاری و اختیاری برای نشان دادن کیفیت حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق داده های مربوط به 72 شرکت برای دوره زمانی 1382-1388 به صورت ترکیبی و با استفاده از سیستم رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد تداوم انتخاب حسابرس تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد.

کلیدواژه‌ها