نسبت های مالی و هزینه سهام عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بر اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه‌گذاران ریسک سیستماتیک می‌باشد. تحقیق‌های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به‌ عنوان عوامل تعیین‌کننده بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می‌پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت‌های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت‌های اهرمی، نسبت‌های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها