بررسی رابطه‌ی بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده‌ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با الهام از نظریه‌ی نو ظهور مالی رفتاری، رابطه‌ی یکی از متغیرهای مؤثر در تشریح رفتار بازده‌ی سهام به نام خالص دارایی‌های عملیاتی با بازده‌ی سهام را بررسی نموده است. در این پژوهش داده‌های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1376 تا 1386 استفاده گردیده است. بر اساس آزمون‌های انجام شده، داده‌های جمع‌آوری شده به‌صورت پانلی در نظر گرفته شده است. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری  و روش رگرسیونی داده‌های پانلی با مدل اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌ها بیان‌گر آن است که بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده‌ی سهام رابطه‌ی منفی وجود دارد و به لحاظ آماری نیز این رابطه معنی‌دار است.
 

کلیدواژه‌ها