بررسی ساختار و چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی- گروه حسابداری

2 دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده

هدف این مقاله، بررسی چهارچوب مقاله‌های علمی پژوهشی در نشریه‌های بین‌المللی حسابداری است تا بتوان به وضعیت ساختار مقاله‌های علمی حسابداری در سطح جهانی پرداخت و الگوی متداول روش علمی در حسابداری را نیز ارائه نمود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، یک چهارچوب مفهومی شامل 11 جزء از ساختار مقاله‌های علمی پژوهشی ارائه شد. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل محتوا به بررسی ساختار 643 مقاله به عنوان نمونه طی سال‌های 2009 الی 2017 و از بین 78 نشریه حسابداری بین‌المللی با درجه اعتبار متفاوت پرداخته شد و انطباق ساختار مقاله-های حسابداری با چهارچوب مفهومی، از طریق آزمون‌های آماری میانه، کروسکال والیس و من ویتنی مقایسه و آزمون شدند. نتایج مطالعه نشان داد که ترتیب رعایت اجزاء ساختار پژوهش در 354 مقاله از 643 مقاله (بیش از 55%) به‌گونه کامل منطبق با چهارچوب یک مقاله علمی پژوهشی نیست؛ اما میانگین ساختار کلی مقاله‌های حسابداری و اجزاء آن مطابق با ساختار تجویز شده در روش تحقیق برای یک مقاله علمی پژوهشی است و تنها دو بخش چهارچوب نظری و پیشنهادها از منظر روش تحقیق با ویژگی‌های مطلوب یک مقاله علمی پژوهشی منطبق نیستند. در پایان، رتبه نشریه‌ها با استفاده از چارک‌بندی تعیین و یافته‌ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختارکلی مقاله‌های حسابداری چاپ شده در نشریه‌هایی که از درجه اعتبار بالایی برخوردارند نسبت به مقاله‌هایی که در نشریه‌هایی با درجه اعتبار پایین‌تری چاپ شده‌اند، وجود ندارد و تنها بین ویژگی‌های بخش‌های چکیده، کلید واژه، مقدمه، مبانی نظری و یافته‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات