تاثیر خوش‮ بینی مدیران بر همزمانی قیمت سهام در شرکت‮های پذیرفته‮ شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بابل

2 استاد دانشگاه مازندران

3 راه دانش بابل

چکیده

همزمانی قیمت، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت بوده که در قیمت سهام منعکس گشته؛ لذا با شفافیت رابطه معکوس دارد. خوش‮بینی، یکی از انواع سوءگیری‏های رفتاری مدیران بوده که آنها را از ارزیابی درست شرکت باز می‮دارد. شفافیت اطلاعات تحت تاثیر این ویژگی رفتاری بوده و خوش‏بینی منجر به کاهش کیفیت و محتوای اطلاعاتی افشاها می‏گردد، که به تبع آن همزمانی قیمت افزایش می‏یابد.‬‬‬‬‬‬
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خوش‌بینی مدیریت بر همزمانی قیمت با استفاده از داده‌های 112 شرکت طی سال‌های 1389 تا 1395 پرداخته است. برای سنجش همزمانی از مدل بیوتروسکی و روستون(2005) و برای خوش‏بینی از 3 شاخص‌ باقی‏مانده مدل رشد، دقت پیش‏بینی سود فصلی و مازاد مخارج سرمایه‏ای استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که مطابق با مباحث تئوریکی، خوش‏بینی(مازاد مخارج سرمایه‏ای) اثر مثبت و معناداری بر همزمانی داشته است. درخصوص دو پروکسی دیگر خوش‏بینی، اثر معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


آهنگر دارابی، سلمان (1396). بررسی رابطة بین خطای پیشبینی سود و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی روزبهان.

ابراهیمی، محمد و سعیدی، علی (1389)، «تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی‌های شرکت بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،17(4)، 16-1.

بابانژاد، علیرضا (1396)، بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

حسین زاده، محمود (1396)، بررسی رابطة بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی روزبهان.

حقی، زینب (1396)، تأثیر مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی روزبهان.

دولو، مریم و امامی، علی (۱۳۹۴)، «بررسی رابطة همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 8 (29)، 22-3.

سلیمانی امیری، غلامرضا و گروه‌ای، پگاه (1396)، «بررسی اثر اطمینان بیش ازحد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک»، پیشرفت‌های حسابداری، (1)9، ص 124-99.

عمادی فر، سیده محبوبه (1395)، تأثیر استقلال کمیتة حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و هم‌زمانی قیمت سهام، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی روزبهان.

فروغی، داریوش و نخبه‌فلاح، زهرا (1392)، «تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی»، پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(1)، ص 44-27.

مرادی، جواد و قدیریان آرانی، محمدحسین (1396)، «بیش‌اعتمادی مدیریت و تجدید ارائة صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»، پیشرفت‌های حسابداری، (1)9، ص 192-169.

نیک بخت، محمدرضا و دهقانی، علی اصغر و قوهستانی، سمانه. (1396)، «بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران، بر اطمینان بیش‌ازحد و نگرش در انتخاب راهبرد»، پیشرفت‌های حسابداری، (2)9، 178-151.

  Ahangar Darabi, S. (2017). Investigating the relationship between profit forecasting error and share price synchronization in companies accepted in Tehran Stock Exchange, M.Sc. Thesis. Roozbehan Higher Education Institute. (In Persian)

Ahmad, R. & Habib, Y. (2018). Overconfident Managers and External Financing Choice: Evidence from Pakistan. Retrieved from:  http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3106526.

Aktas, N., Louca, CH. & Petmezas, D. (2015). Is Cash More Valuable in the Hands of Overconfident CEOs? Retrieved from: http://ssrn.com/ abstract=2692324

Angelini, V. & Cavapozzi, D. (2017). Dispositional optimism and stock investments. Journal of Economic Psychology59, 113-128.

Babanejad, A. (2017). The effect of accounting conservatism on the simultaneous price of stocks in companies listed on the Tehran Stock Exchange, M.Sc. Thesis. Islamic Azad University, Babol Branch. (In Persian)

Baccar, A., Ben Mohamed, E., & Bouri, A. (2013). Managerial optimism, overconfidence and board characteristics: Toward a new role of corporate governance. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(7), 287-301.

Bai, X., Hu, N., Liu, L. & Zhu, L. (2016). Credit derivatives and stock return synchronicity. Journal of Financial Estability, 28, 79-90.

Barros, L., & Silveira, A. (2009). Overconfidence, managerial optimism, and the determinants of capital structure. Brazilian Review of Finance و6(3), 293-335.

Ben Mohamed, E., Fairchild, R. & Bouri, A. (2014). Investment cash flow sensitivity under managerial optimism: New evidence from NYSE panel data firms. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 19, 11–18.

Boubaker, S., Mansali, H. & Rjiba, H. (2013). Large controlling shareholders and stock price synchronicity. Journal of Banking and Finance, Forthcoming. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2359053.

Bouwman, C. H. (2015). Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, 283-303.

Campbell, T. C., Galleyer, M., Johnson S. A., Rutherford, J., & Stanley, B. W. (2011). CEO optimism and forced turnover. Journal of Financial Economics, 101(3), 695- 712.

Capps, G., Koonce, L. & Petroni, K. (2016). Natural optimism in financial reporting: A state of mind. Accounting Horizons 30 (1) 76-91.

Chan, K., Hameed, A., & Kang, W. (2013), Stock price synchronicity and liquidity. Journal of Financial Markets, 16(3), 414-438. http://dx.doi. org.

Chang, Shu-LingHwang, Long-JainnLi, Chun-AnJhou, Cian-Ting(2018). Managerial overconfidence and earnings management. International Journal of Organizational Innovation, 10(3), 189-205.

Chen, S., Lai, S., Liu, C., &  McVay, S. (2014). Over Confident Managers and Internal Controls. Working Paper, National Taiwan University and University of Washington.

Cheng, C. S. A., Johnston, J. A., & Zhou, L. (2012). Accounting Quality and Price Synchronicity -Industry-Specific and Firm Specific Information. American Accounting Association Annual Meeting,Denver, Colorado.

Dasgupta, S., Gan, J. & Gao, N. (2009). Transparency, Price Informativeness, Stock Return Synchronicity: Theory and Evidence. Retrieved from: english.ckgsb.edu.cn.

Doloo, M., Emami, A. (2015). Investigating the relationship between stock price and liquidity: evidence from the Tehran Stock Exchange", Quarterly Journal of the Stock Exchange, 8 (29), 22-3. (In Persian)

Duellman, S., Hurwitz, H., & Sun, Y. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 148-165.

Ebrahimi, M., Saeedi, A. (2010). The effects of accounting variables and firm’s characteristics on stock prices of companies Listed in TSE. Accounting and Auditing Review, 17(4), 1-16. (In Persian)

Emadifar, S. M. (2016). The effect of independence of the audit committee on the relationship between financial reporting quality and simultaneous stock price, Master's Thesis. Roozbehan Higher Education Institute. (In Persian)

Foroghi, D., Farjami, M. (2016). The impact of stock price synchronicity and stock return volatilities on the stock liquidity for companies listed in Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financing, 3(4), 85-98. (In Persian)

Foroghi, D., Nokhbeh Fallah, Z. (2014). The effect of managerial overconfidence on conditional and unconditional conservatism. Journal of Financial Accounting Research, 6(1), 27-44. (In Persian)

Ghorbani, H. (2017). Investigating the relationship between surplus returns and stock price synchronization in companies listed on the Tehran Stock Exchange, M.Sc. Thesis. Roozbehan Higher Education Institute. (In Persian)

Grewal, J., Hauptmann, C. & Serafeim, G. (2017). Stock price synchronicity and material sustainability information. Business Research for Business Leaders Retrieved from:  https://hbswk.hbs.edu.

Haghi, Z. (2017). The effect of family ownership on the relationship between transactions with affiliates and concurrence of stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange, M.Sc. Thesis. Roozbehan Higher Education Institute. (In Persian)

Haghighat, A., Farhangzadeh. B., & Haghighat, M. (2015). The impact of institutional ownership on stock price synchronicity and crash risk. International Journal of Business and Social Science. 4(1), 181-189.

Heaton, J. B. (2002). Managerial optimism and corporate finance. Financial Management, 31, 33-45

Hosseinzadeh, M. (2017). A study of the relationship between social responsibility reporting and coexistence of stock prices in companies accepted in Tehran Stock Exchange, M.Sc. Thesis. Roozbehan Higher Education Institute. (In Persian)

        http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.12.019, PP.1-51.

Johnston. J. A. (2009). Accurals Quality and Price Synchronicity. LSU PhD Dissertation. Retrieved from: http://digitalcommons.lsu.edu/gradschool _dissertations.

Joshua Doriye. E. (2012). Corporate Governance and Stock Price Synchronicity. PhD Dissertation. University of Leeds.

Kamyabi, Y., parhizgar, B. (2016). The study of the relationship between institutional investors and stock price synchronicity in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 5(17), 165-186. (In Persian)

Kim, J. B., Wang, Z. & Zhang, L. (2014). CEO Overconfidence and Stock Price Crash Risk. Working Paper. Retrieved from:  http://www.ssrn.com.

Kun, L., Yu, L., & HU, X. (2017). The Impact of Institutional Investors on Stock Price Synchronicity: Evidenc from the Shanghai Stock Market. International Conference on Management Science and Engineering Management. Springer, Cham. pp. 1548-1558.

Li, J., & Tong, W. (2012). Managerial Overconfidence, CEO Selection and Corporate Investment: An Empirical Analysis. Working Paper, Retrieved from: www.ssrn.com.

Lin, Y.-H., Hu, S.-Y. & Chen, M.-S. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13 (5), 523-546.

Ling Gao, H., Cheng, Li,  Dong, J., & ChengMei, W. (2018).The synchronicity between the stock and the stock index via information in market, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications492(1), 1382-1388.

Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. Journal of Financ, 60(6), 2661-2700.

Moradi, J., Ghadirian-Arani, M. (2017). Managerial overconfidence and financial restatement: evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances  , 9(1), 169-192. (In Persian)

Nikbakht, M., Dehgani, A., Gohestani, S. (2017). Investigating the effects of managerial ability on overconfidence and attitude of managers in choosing corporation’s strategy. Journal of Accounting Advances , 9(2), 151-178. (In Persian)

Piotroski, J. D., & Roulstone, D. T. (2005). The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices. The Accounting Review, 79(4), 1119-1151.

Roll, R. (1988). The stochastic dependence of security price changes and transaction volumes: Implications for the mixture‐of‐distributions hypothesis. The Journal of Finance, 43(3), 541-566.

Schrand. C. M., & Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics53(1). 311-329.

Soleimany Amiri, G., Gerveie, P. (2017). The impact of managerial overconfidence on systematic and unsystematic risk. Journal of Accounting Advances , 9(1), 99-124. (In Persian)

Zavertiaeva, M. A., Iturriaga, F. J. & Kuminova, E. V. (2018). Better innovators or more innovators? Managerial overconfidence and corporate R&D. Managerial and Decision Economics, 39(4), 447-461.  https://doi.org/10.1002/mde.2917.