بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با کارایی سرمایه‌گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 گروه آموزشی حسابداری

چکیده

ریسک ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران است و پژوهش در این زمینه می‌تواند برای بازار سرمایه دارای اهمیت باشد. افزایش پدیدة ریزش قیمت سهام، سبب بدبینی سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار می‌شود؛ این مسئله درنهایت می‌تواند سبب شود که سرمایه‌گذاران منابع خود را از بورس اوراق بهادار خارج کنند. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توانایی‌های مدیریت و سرمایه‌گذاری کارا با سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های 152 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی سال‌های 1385 تا 1394 به بررسی این موضوع پرداخته شد. برای اندازه‌گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2013) که مبتنی بر متغیرهای حسابداری است، استفاده شده است. داده‌ها به روش داده‌های تابلویی و رگرسیون چند متغیره تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری رابطة معناداری وجود ندارد؛ درحالی‌که بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


بزرگ اصل، موسی و صالح زاده، بیستون (1393). توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی. دانش حسابداری، (5) 17، 140-119.

ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمدیان، محمد (1391). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد، جریان نقد آزاد. پیشرفت‌هایحسابداری،دانشگاهشیراز، 3 (2)  3/61، 63-37.

تناتی، محسن؛ صدیقی، علی‌رضا و امیری، عباس (1394). بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، (3(4، 50-31.

جهانخانی، علی و پارساییان، علی (1374). مدیریت مالی. جلد اول، چاپ دوم، انتشارات سمت.

حاجب، حمیدرضا؛ غیوری مقدم، علی و غفاری، محمدجواد (1393). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی. فصل‌نامةحسابداری سلامت، 3(3) پیاپی (9)، 17-1.

خدارحمی، بهروز؛ فروغ نژاد، حیدر؛ شریفی، محمدجواد و طالبی، علیرضا (1395). تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریتداراییوتأمینمالی،  4(3) پیاپی (14)، 58-39.

دیانتی دیلمی، زهرا؛ مرادزاده، مهدی و محمودی، سعید (1391). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام. فصل‌نامةدانشسرمایه‌گذاری، 1(2)، 18-1.

سعیدی، الهه (1394). بررسی تأثیر عناصر حاکمیت شرکتی و اندازه حسابرس بر حد نوسان قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدة حسابداری و مدیریت.

فروغی، داریوش و قاسم‌زاده، پیمان. (1394). تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام. دانشحسابداریمالی،2 (2)، 71-55.

فروغی، داریوش و میرزایی، منوچهر (1391). تأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌هایحسابداری،دانشگاهشیراز،  4(2)، 3/63، 117-77.

مرادزاده فرد، مهدی (1395). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام. فصل‌نامةعلمیپژوهشیمطالعاتتجربیحسابداریمالی، 13، شمارة 50، 56-25.

واعظ، سید علی و رشیدی باغی، محسن.(1393). تأثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری. پیشرفت‌هایحسابداری،دانشگاهشیراز، 6 (2)، 3/67، 195-167.

Al Mamun, Md., Balachandran, B., & Duong, H. N. (2017). Powerful CEOs and stock price crash risk. FIRN Research Paper, No. 2791707.

Alti, A. (2003). How sensitive is investment to cash flow when financing is frictionless? The Journal of Finance, 58(2), 707-722.

An, H., & Zhang, T. (2013). Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors. Journal of Corporate Finance, 21, 1-15.

Andreou, P. C., Ehrlich, D., & Louca, C. (2013). Managerial Ability and Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis. Working paper. Available at http://www.mfsociety.org

Andreou, P. C., Louca, C., Panayides, P. M., & Petrou, A. P. (2016). CEO age and stock price crash risk. Review of Finance, 21(3), 1287-1325.

Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2), 112-131.

Black, F. (1976). Studies of stock price volatility changes, proceedings of the 1976 meetings of the American Statistical Association. Business and Economical Statistics Section, 177-181.

Blanchard, O. J., & Watson, M. W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. In Paul Wachtel (Ed.), Crises in the economic and financial structure (pp. 295-315). Lexington, MA: D.C. Heath and Company.

Bozorgasl, M., & Salehzadeh, B. (2014). Managerial ability and accruals quality. Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 119-139. (In Persian)

Callen, J. L., & Fang, X. (2013). Institutional investor stability and crash risk: Monitoring versus short-termism? Journal of Banking & Finance, 37(8), 3047-3063.

Callen, J. L., & Fang, X. (2015). Religion and stock price crash risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(1-2), 169-195.

Chang, X., Chen, Y., & Zolotoy, L. (2016). Stock liquidity and stock price crash risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.

Chet, K. C. W., Chen, Z., & Wei, J. (2014). Agency costs of free cash flow and the effect of shareholder rights on the implied cost of equity capital. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(01), 171-207.

Christie, A. A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances - value, leverage and interest rate effects. Journal of Financial Economics, 10(4), 407-432.

Dechow P., Sloan, R. & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. TheAccounting Review, 70, 2 (April): 193-225.

Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., & McVay, S. E. (2013). Managerial ability and earning quality. The Accounting Review, 88(2), 463-498.

Dianati Dilami, Z., Moradzadeh Fard, M., & Mahmoudi, S. (2012). Examine the effect of institutional investors on reduce stock price crash risk. Journal of Investment Knowledge, 1(2), 1-18. (In Persian)

Fazzari, S. R., Glenn, H., & Bruce, P. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activities, 1988(1),141-195.

Foroghi, D., & Ghasemzad, P. (2015). The effect of management overconfidence on future stock price crash risk. Journal of Financial Accounting Knowledge, 2(2), 55-72. (In Persian)

Foroughi, D., & Mirzaei, M. (2012). The impact of conditional accounting conservatism on the future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 4(2), 77-117. (In Persian)

KHodarahmi, B., Foroughnejad, H., Sharifi, M., & Talebi, A. (2016). The impact of information asymmetry on the future stock price crash risk of listed companies in the Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financing, 4(3), 39-58. (In Persian)

French, K. F., Schwert, G. W., & Stambaugh, R. F. (1987). Expected stock returns and volatility. Journal of Financial Economics, 19(1), 3-29.

Habib, A. (2014). Managerial talent, investment efficiency and stock price crash risk, 44. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2517905

Hajeb, H., Ghayouri Moghadam, A., & Ghaffari, M. (2014). Examining the effect of managerial ability on capital structure in the pharmaceutical products and material industry. Journal of Health Accounting, 3(3), 1-17. (In Persian)

Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94(1), 67-86.

Jahankhani, A., & Parsaiyan, A. (1995). Financial management. Vol 1, Second Edition, Samat Publications. (In Persian)

Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-329.

Kim, H. E., & Lu, Y. (2011). CEO ownership, external governance, and risk-taking. Journal of Financial Economics, 102(2), 272-292.

Kim, J. B., & Zhang, L. (2016). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412-441.

Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.

Kim, J. B., Wang, Z., & Zhang, L. (2016). CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research, 33, 1720-1749. DOI: 10.1111/1911-3846.12217.

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital corporate finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-970.

Moradzadeh Fard, M. (2016). Managerial talent, investment efficiency and stock price crash risk. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(50), 33-64. (In Persian)

Robin, A., & Zhang, H. (2015). Do industry-specialist auditors influence stock price crash risk? Auditing: A Journal of Practice and Theory, 34(3),47-79.

Saeedi, E. (2015). Investigating the effect of corporate governance elements and auditor size on stock price fluctuations in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis in Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Accounting and Management. (In Persian)

Sagafi, A., Blue, G., & Mohamadian, M. (2012). The association between accounting information quality, overinvestment and free cash flow. Journal of Accounting Advances, 3(2), 37-63. (In Persian)

Tanani, M., sedighi, A., & amiry, A. (2016). The role some of corporate governance mechanisms in reducing the risk of share price crash in accepted companies in Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financing, 3(4), 31-50. (In Persian)

Vaez, S., & Rashidi Baghi, M. (2015). The relationship between accounting conservatism and efficient investment. Journal of Accounting Advances, 6(2), 167-195. (In Persian)

Wasserman, N., Nohria, N. & Anand. B. (2010). When does leadership matter? A contingent opportunity view of CEO leadership. In N. Nohria & R. Khurana (Eds.). The Handbook of leadership theory and practice, Cambridge, MA.: Harvard Business Publishing.