بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حجم اطلاعات موجود درباره‌ی شرکت‌ها معمولاً زیاد است و بیشتر سرمایه‌گذاران، توانایی محدودی برای پردازش اطلاعات حجیم دارند. در این شرایط، آنان برای گرفتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری وقت بیشتری صرف کرده، اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری گردآوری می‌کنند. این موضوع موجب می‌شود تا اطلاعات با تأخیر زمانی در قیمت‌های سهام انعکاس یابد. کیفیت نازل اطلاعات منتشرشده و نبودتقارن اطلاعاتی نیز به ابهام اطلاعات می‌افزاید و سرعت انعکاس اطلاعات را در قیمت‌های سهام کاهش می‌دهد. این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و نبودتقارن اطلاعاتی را بر واکنش تأخیری قیمت سهام در بازه‌ی زمانی 1382 تا پایان 1392، در نمونه‌ای متشکل از 112 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون‌های چند‌متغیره با رویکرد داده‌های ترکیبی استفاده شده ‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که افزایش در کیفیت گزارشگری مالی و کاهش در میزان نامتقارن بودن اطلاعات، کاهش واکنش تأخیری قیمت سهام را به دنبال دارد.
 

کلیدواژه‌ها


امینی‌مهر، اکبر؛ حجازی، رضوان و شهیم پرمهر، ضیاءالدین (1394). بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخ‌گویی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه خوارزمی). دو فصلنامه‌ی حسابداری دولتی، 1(2): 55-66.
محمودی، فاطمه (1386). بررسی مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی و ارائه‌ی راه‌کارهای لازم جهت کاهش موانع. اولین اجلاس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی، تهران.
مهدوی، غلامحسین و نریمان کارجوی رافع (1384). بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل. مجله‌یپیشرفت‌هایحسابداریدانشگاهشیراز (مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی پیشین).22(2)، پیاپی43: 132-146.
مهدوی، غلامحسین و نویدرضا نمازی (1391). بررسی نگرش دانشگاهیان و حسابداران دانشگاه‌ها نسبت به وضعیت حسابداری دولتی در دانشگاه‌های ایران (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه‌های شیراز). مجله‌یپیشرفت‌هایحسابداریدانشگاهشیراز (مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی پیشین). 4(1)، پیاپی 3/62: 137-166.
ناصری، احمد و سیدعلی جوادی (1392). بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سیستم­های ارزیابی عملکرد در شرکت­های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران. مجله‌یپیشرفت‌هایحسابداریدانشگاهشیراز (مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی پیشین). 5(2)، پیاپی 3/65: 131-168.
یاوری، علی؛ احمدی، ایرج و روضه‌ای، منصور (1392). ضرورت بر به‌کارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه‌ی توسعه‌ی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. شماره‌ی 28، دوره‌ی دوم، 129-148.
ب. انگلیسی
Agasisti, T., & Catalano, G. (2013). Debate: Innovation in the Italian public higher education system: Introducing accrual accounting. Public Money & Management, 33 (2),375-386.
Barrett, P. (1993). Managing in an accrual accounting environment. RIPA.Conference, Canberra, 26 February.
Cinquini L., Marelli, A., & Vitali, P. M. (2000). Cost accounting practices in Italian universities: A survey.The 23rd Annual Congress of the European Accounting Association, March 29-31, Munich.
Christensen, M.) 2002(. Accrual accounting in the public sector: The case of New South Wales government. Accounting History, 7, 93-124.
Godfrey, A. D., Devlin, P. J., & Merrouche, M. C. (1996.( Governmental accounting in Kenya, Tanzania and Uganda. Research in Governmental and Nonprofit Accouting, 9, 193-208.
Hsu, C., & Sandford, B. (2007). The Delphi technique: Making sense of consensus. Practical Assessment, Research and Evaluation, 12, 1-8.
Innes, J., & F. Mitchell. (1990). The process of change in management accoun­ting: Some field study evidence. Management Accounting Research, 1,3-19.
Kasurinen, T. (2002). Exploring management accounting change: The case of ba­lanced scorecard implementation. Management Accounting Research, 13(3), 323-343.
Küpper, Hans-Ulrich. (2013). A specific accounting approach for public universities, Journal of Business Economics, (2013) 83, 805-829.
Cobb, I., Helliar, C., & Innes, J. (1995). Management accounting change in a bank.Management Accounting Research, 6, 155-175.
Lapsley, I. (1988). Capital budgeting, public sector organizations and UK government policy. Journal of Accounting and Public Policy, 7, 65-74.
Malmi, T. (1997). Towards explaining activity-based costing failure: Accounting and control in a decentralized organization. Management Accounting Research, 8, 459-480.
Markus, M. L., & Pfeffer, J. (1983). Power and the design and implementa­tion of accounting and control systems. Accounting, Organizations and Society, 8, 205-218.
Mimba, N. P. S. H., Van Helden, G. J., & Tillema, S. (2007). Public sector performance measurement in developing countries: A literature review and research agenda. Journal of Accounting& Organizational Change, 3 (3), 192-208.
Phetphrairin, U. & Oliver, J. (2012). Thai public universities: Modernisation of accounting practices. Journal of Accounting & Organizational Change, 8(3), 403-430.
Robinson, M. (2002). Accrual accounting and the public sector.Working Paper.
Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., & Cule, P. (2001). Identifying Software Project Risks: An international Delphi study. Journal of Management Information Systems,17(4), 5-36.
Siegel, S., & Castellan, N. J. Jr. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. (2nd ed.),NewYork: McGraw-Hill.
Singh, R. (2005). Accrual accounting in the public sector: A case study of the financial reporting of local government councils in Fiji. The Fourth Accounting History International Conference, Braga, Portugal.
Somerville, Jerry A. (2008). Effective use of the Delphi process in research: Its characteristics, strengths, and limitations.
Tudor, T., & Mutiu, A. (2005). Cash versus accrual accounting in public sector. Studia Oeconomica, 1, 36-51.
Venieris, G., & Cohen, S. (2004). Accounting reform in Greek universities: A slow moving process. Financial Accountability & Management, 20(2), 183-204.
Yamamoto, K. (1999). Accounting system reform in Japanese local governments. Financial Accountability & Management, 15 (3-4), 291-307.