بررسی رابطه‌ی بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر‌گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه‌ی شرکت بر این رابطه‌ی مورد بررسی قرار‌گرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال– شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی 1379 تا 1385 مربوط می‌شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه‌ی است، که فرضیه‌ی اول مربوط به رابطه‌ی بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه‌های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی‌های رشد، اهرم و اندازه‌ی شرکت بر این رابطه‌ است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی اول تحقیق نشان داد که بر خلاف تحقیقات گذشته، با در نظر‌گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. نتایج تجربی به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌ی دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه‌یافتگی شرکت، رابطه‌ی بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان‌دهنده‌ی نقش قابل توجه دو ویژگی اهرم و اندازه‌ی شرکت در رابطه‌ی بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.

کلیدواژه‌ها