بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی های کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی آثار ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه‌ی زمانی 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه‌ی معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری وجه نقد رابطه‌ی معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی با میزان نگهداری وجه نقد رابطه‌ی معناداری وجود ندارد؛ بنابراین می­توان مالکیت مدیریتی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود شیوه‌ی مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت را به عنوان عوامل اثرگذار بر بهبود شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد شرکت دانست.

کلیدواژه‌ها