تحلیل پوششی داده هاروشی برای انتخاب پرتفوی بهینه...

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤثر بودن میزان نقدشوندگی سهام و سودمندی تکنیک تحلیل پوششی داده­ها در انتخاب پرتفوی بهینه است. با ابن هدف 325 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1388 مورد بررسی قرار می­گیرد. این پژوهش شامل دو مرحله است. در مرحله اول امتیاز کارایی برای شرکت­های مورد بررسی با استفاده از مدل BCC ورودی­محور تکنیک تحلیل پوششی داده­ها در دو حالت که یکی شامل در نظر گرفتن سه متغیر ریسک، میزان نقدشوندگی و بازده و دیگری شامل در نظر گرفتن تنها دو متغیر ریسک و بازده در انتخاب پرتفوی بهینه است، محاسبه می­گردد. در مرحله دوم نیز به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش بازده واقعی پرتفوی­های انتخاب شده براساس امتیاز کارایی، در بین دو حالت پیش گفته و با بازده واقعی در سطح صنایع مربوطه مورد مقایسه و آزمون قرار می­گیرد.
نتیجه پژوهش نشان می­دهد که میزان نقد­شوندگی سهام نمی­تواند تأثیر معناداری در انتخاب پرتفوی بهینه از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. همچنین سودمندی تکنیک تحلیل پوششی داده­ها در انتخاب پرتفوی بهینه، نتیجه دیگر این پژوهش است. ­

کلیدواژه‌ها