کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگهیای هیات...

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی بین برخی ویژگی‌های هیأت مدیره با عملکرد شرکت است. به منظور انجام تحقیق، 159 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383-1388 جهت آزمون فرضیه‌ها انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق با استفاده از رگرسیون فازی حاکی از آن است که نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تفکیک وظایف، اندازه‌ی هیأت مدیره، تنوع جنسیت و اهرم رابطه‌ی معکوسی با عملکرد دارند. در این تحقیق تغییر در اعضای هیأت مدیره، اندازه‌ی شرکت و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه‌ی مستقیمی با عملکرد شرکت داشته‌اند. در تحقیق حاضر، بین مالکان نهادی و عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشده است.

کلیدواژه‌ها