بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر ...

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر  چارچوب نظری برای شهرداری­هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر  پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به  گزارش­های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب     مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم­ جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای                     مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده­های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری  فرضیه­های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش­نامه­ای حاوی 40       سوال گردآوری شد. به­منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­های پژوهش از آزمون­های«t یک  نمونه­ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری­ها بر کلیه عوامل پنج­گانه بالاست. بنابراین،      تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری­ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی  شهرداری­های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

کلیدواژه‌ها