بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه­گذاری شرکت­ها می­باشد. پژوهش­های پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود منجر به افزایش سرمایه­گذاری ناکارای (بیش­سرمایه­گذاری یا کم­سرمایه­گذاری) شرکت­ها می­شود. به منظور بررسی این موضوع در ایران، تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1378 تا 1388، مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدیریت واقعی سود از سه متغیر جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی، هزینه­های غیرعادی اختیاری، و هزینه­های غیرعادی تولید استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی، و هزینه­های غیرعادی اختیاری با سرمایه­گذاری ناکارا، رابطه معنادار وجود دارد. در نتیجه می­توان گفت، بین مدیریت واقعی سود و سرمایه­گذاری ناکارای شرکت­ها ارتباط وجود دارد و با اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، میزان سرمایه­­گذاری­های ناکارای شرکت­ها افزایش می­یابد. همچنین، یافته­های تحقیق، نشان داد که از بین سه معیار مدیریت واقعی سود، هزینه­های غیرعادی اختیاری با سرمایه­گذاری ناکارای دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها