کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: 1. کیفیت افشا 2. ویژگی‌های ساختاری شرکت‌ها 3. ویژگی‌های مالی شرکت‌ها 4. اندازه مؤسسه حسابرسی 5. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان
تعداد مقالات: 1