کلیدواژه‌ها = راهبری شرکتی
تعداد مقالات: 3
1. روابط سیاسی شرکت ها و سیاست های پرداخت به هیأت مدیره

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 88-99

محمدرضا مهربان پور؛ محمد جندقی قمی


2. توانمندی مدیران و ارزش نهایی وجه نقد

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-100

موسی بزرگ اصل؛ منوچهر روستا


3. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-89

محمد حسین ستایش؛ محمد منفرد مهارلویی؛ فهیمه ابراهیمی