نویسنده = غلامحسین مهدوی
تعداد مقالات: 8
3. بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر ...

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 191-217

غلامحسین مهدوی؛ مصطفی کاظم نژاد


7. محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده برای پیش بینی سود

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 137-156

غلامحسین مهدوی؛ نجیمه رستگاری


8. بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 132-146

غلامحسین مهدوی