نویسنده = محمد نمازی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی ساختار و چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 251-282

10.22099/jaa.2018.28730.1683

محمد نمازی؛ محمد محمدیان؛ زینب مهتری


2. بررسی تعداد و تحلیل‌محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 192-226

10.22099/jaa.2017.4214

محمد نمازی؛ حسین رجب دری؛ اعظم روستامیمندی


3. رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-166

10.22099/jaa.2015.2858

محمد نمازی؛ غلامرضا رضایی؛ علیرضا ممتازیان


5. تحلیل بنیادی رفتار چسبنده ی هزینه ها و بهای تمام شده با تاکید ....

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-177

10.22099/jaa.2012.1663

محمد نمازی؛ محمد جواد غفاری؛ مرضیه فریدونی